کیسه زباله رولی پرفراژ دار سفید 40*50 دارکوب 25 عددی

16,000 تومان
افزودن به سبد خرید

كیسه زباله مشکی بزرگ 85*70 داركوب 16 عددی

25,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کيسه زباله جعبه ای مشکی متوسط 75*55 دارکوب3 رول 42 برگی

44,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کیسه زباله جعبه ای مشکی کوچک (50*65) دارکوب 3 رول 54 برگی

44,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کیسه زباله جعبه ای مشکی بزرگ (70*85) دارکوب 3 رول 30 عدد

44,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کيسه زباله جعبه ای قرمز متوسط 75*55 دارکوب3 رول 42 برگی

44,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کیسه زباله جعبه ای قرمز کوچک (50*65) دارکوب 3 رول 54 برگی

44,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کیسه زباله جعبه ای قرمز بزرگ (70*85) دارکوب 3 رول 30 عدد

44,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کيسه زباله جعبه ای سبز متوسط 75*55 دارکوب 3 رول 42 برگی

44,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کیسه زباله جعبه ای سبز کوچک (50*65) دارکوب 3 رول 54 برگی

44,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کیسه زباله جعبه ای سبز بزرگ (70*85) دارکوب 3 رول 30 عدد

44,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کيسه زباله جعبه ای آبی متوسط 75*55 دارکوب3 رول 42 برگی

44,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کیسه زباله جعبه ای آبی کوچک (50*65) دارکوب 3 رول 54 برگی

44,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کیسه زباله جعبه ای آبی بزرگ (70*85) دارکوب 3 رول 30 عدد

44,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کیسه زباله مشکی متوسط 18 برگی 75*55 دارکوب

22,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کیسه زباله مشکی کوچک 25 برگی 65*50 دارکوب

22,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کیسه زباله قرمز متوسط 18 برگی 75*55 دارکوب

22,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کیسه زباله قرمز کوچک 25 برگی 65*50 دارکوب

22,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کیسه زباله قرمز بزرگ 16 برگی 85*70 دارکوب

24,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کیسه زباله سبز متوسط 18 برگی 75*55 دارکوب

21,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کیسه زباله سبز کوچک 25 برگی 65*50 دارکوب

21,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کیسه زباله سبز بزرگ 16 برگی 85*70 دارکوب

22,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کیسه زباله آبی متوسط 18 برگی 75*55 دارکوب

19,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کیسه زباله آبی کوچک 25 برگی 65*50 دارکوب

19,000 تومان
افزودن به سبد خرید